----- aktualizuje se -----


Bytové domy

  • Platí na renovace bytových domů v Praze.
  • Pro bytové domy mimo Prahu se již připravuje dotační program IROP.
  • Pro novostavby bytových domů v pasivním standardu zatím dotace nejsou.
  • Procentuální úspory se hodnotí pro neobnovitelnou primární energii. 
  • Výše dotace se hodnotí dle dosažené kvalifikační třídy neobnovitelné primární energie.
  • Alokace finančních prostředků pro bytové domy 500 mil. Kč.
  • Maximální výše podpory na jednotlivé typy konstrukcí dle oblastí podpory

Budova, na kterou je poskytována dotace, musí splňovat definici bytového domu před realizací opatření a ještě 10 let po vyplacení dotace. Podporována budou opatření provedená prokazatelně po 1. 1. 2015. Mezi způsobilé výdaje lze zahrnout i výdaje na projektovou dokumentaci (odborný posudek, odborný dozor a měření průvzdušnosti). Celková výše dotace je omezena na maximálně 20 % řádně doložených způsobilých výdajů. Podpora může být vyplacena pouze na opatření realizovaná na budovách schválených k užívání před 1. 7. 2007.

Maximální výše podpory se stanoví jako součet dílčích podpor na jednotlivé zateplované konstrukce obálky budovy a na vyměněné či instalované systémy technických zařízení - zdroje tepla, solární termické systémy, systémy nuceného větrání se zpětným získáváním tepla. Podávat bude možné pouze žádosti, kde vypočtená podpora bude minimálně 50 tisíc korun. U památkově chráněných budov se výše dotace násobí koeficientem 1,3.

BD - Typ konstrukce

A.0 a A.1 (Kč/m²)

A.2 (Kč/m²)

Obvodová stěna

260

340

Střešní konstrukce

230

300

Výplně otvorů

750

1000

Podlaha na terénu

300

400

ostatní konstrukce, stropy

120

160

Maximální výše podpory na vyměňované zdroje.
Podporována je výměna původních zdrojů tepla na tuhá fosilní paliva nedosahujících parametrů pro 3. emisní třídu a zdrojů na vyjmenovaná kapalná fosilní paliva, za efektivní, ekologicky šetrné zdroje včetně příslušenství, montáže, regulace a zapojení do otopné soustavy. Podporována také výměna elektrického vytápění používaného jako hlavní zdroj tepla pro vytápění za systém s tepelným čerpadlem.

Typ zdroje

výše dotace (Kč/b.j.)

Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva

20 000

Tepelné čerpadlo voda - voda

25 000

Tepelné čerpadlo země - voda

25 000

Tepelné čerpadlo vzduch - voda

15 000

Plynový kondenzační kotel

5 000

Maximální výše podpory na instalované větrací systémy
Podporována je instalace do dokončených bytových domů včetně příslušenství, montáže a regulace systému. Podporované zařízení musí zajistit provětrání alespoň všech obytných místností v příslušné bytové jednotce. Minimální požadovaná účinnost zpětného zisku tepla je 70 %.

Typ systému

výše dotace (Kč/b.j.)

Centrální systémy větrání se zpětným získáváním tepla

40 000

Decentrální systémy větrání se zpětným získáváním tepla

30 000

Maximální výše podpory na instalované solární systémy
Podporována je instalace solárních termických systémů do dokončených bytových domů včetně příslušenství, montáže, regulace a zapojení do systému ohřevu TV nebo vytápění.

Typ systému

výše dotace (Kč/b.j.)

Solární termické systémy

15 000